หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | โครงสร้างหน่วยงาน | ร้องเรียน | ติดต่อเรา | แผนที่ |
***ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2563***
 


นายสะอาด วรนาม
นายก อบต.หนองแก้ว
082-1169901
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ภาพถ่ายภูมิทัศน์
  คำขวัญตำบลหนองแก้ว
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
บุคคลากร
  คณะผู้บริหาร
  แผนอัตรากำลัง
ผลการดำเนินงาน
  รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
  รายงานแสดงฐานะการเงิน
  การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสวัสดิการสังคม
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างส่วนราชการ
  ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  รายงานติดตามและประเมินผล
กฏหมายและระเบียบ
  พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา
  กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  เว็บบอร์ด
  Facebook
  เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
ประชาสัมพันธ์
แผนดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ ุ6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
การร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  เจตจำนงของผู้บริหาร
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
สถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ส่วนรวม
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สายด่วนนายก
คู่มือประชาชน
งานกิจการสภา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
การพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
E-service
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายไม่รับของขวัญ
QR code แบบวัด EIT
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคล่ื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายNo Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการประชุมสภา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านซ้งไปบ้านหนองผำ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ( e-bidding)
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านซ้งไปบ้านหนองผำ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ( e-bidding)

 
 นายธนะวัตติ์ ไชยวงษ์วัฒน์
ปลัด อบต.หนองแก้ว
เข้าสู่ระบบ

    
แบบสำรวจ
การชำระเงินระดมทรัพยากรผ่านธนาคารกรุงไทยกับความพึงพอใจข้อใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์การชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
การพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร
การให้บริการที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
อัตราค่าธรรมเนียมการบริการของธนาคารกรุงไทย
ความสะดวก ความปลอดภัย เกิดประโยชน์ ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน